668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы, ул. Саны-Шири, д. 56

Если случилась беда – звони 88002000122! Детский телефон доверия

+7 (3945)12-24-36

E-mail: mongun-taiga_ckb@mail.ru

27.11.2018

ВИЧ-инфекция биле СПИД деп чул ол?

ВИЧ (КИВ)- дээрге-ле кижинин иммунодефицидинин вирузу. Ол организимнин янзы-буру инфекциялардан камгалап турар иммуннуг системазын куш чок кылып каар. Чоорту таарымча чок байдалдарнын салдары-биле ВИЧ-инфекциялыг кижинин иммуннуг системазынын клеткаларынын саны эвээжеп-ле олурар болур. Ынчангаш кижинин организми кандыг-даа аарыг тывылдырар микроптарга куш четпес апаар СПИД (синдром приобретенного иммунодефисита человека) деп чадазынче чеде бээр болур. Ол дээрге ВИЧ инфекциянын соолгу чадазы.

ВИЧ-инфекцияны чыпшырарынын оруктары.

Ханче чугле чогуур хой санныг вирустар киргенинин туннелинде инфекция чышпына берип болур. Ол хире санныг вирустар туруп болгу дег кижиден ылгаттынып унуп турар суук будумелдер дээрге-ле:- уре, -эр-кыс органарнын ундуруп турар суук будумелдери, уре, шараланчак чуул; -эмиг суду.

Аарыгны канчалдыр чыпшырып ап болурул?

Дараазында байдалдарга аарыгны кижи чыпшырып ап болур:

-наркотиктер сыкыртынып, татуировка, пирсинг кылдырып турар уеде аарыг кижи-биле чангыс ниити шприц ажыглаан таварылгаларда;

-презерватив ажыглавайн, аарыг кижи-биле эр-кыс чорук кылган болза;

-аарыг авазындан чаш толунче уруг торуттунуп турар уеде база эмзирипкен болза.

ВИЧ –инфекциядан канчаар камгаланырыл?

Эр-кыс харылзаа кылырда презервативтер ажыглаар;

Татуировка база пирсинг кылдырарда стерилизация эрткен херекселдер ажыглаар;

Ог-буле тударынга чедир эр-кыс харылзаа кылбас;

Кады чуртап орар эжинге бузурелдиг болур;

Кажан-даа наркотиктер ажыглавас!

Бодунну хынан!          Бир эвес кадыынын байдалы азы танывазы кижи-биле эр-кыс харылзаа кылган болза, сыкырттынар наркотиктер ажыглап турар болза, стерилизация эрткен-эртпээни орта билдинмес херекселдер ажыглап тургаш татуировка, пирсинг кылдырган болза ам бо уеде кадыынар дээш сагышсырап турар болзунарза ВИЧ-инфекция илередир тест эртеринге хамаарышкан шинчилгени болгаш консультацияны дараазында адрестерге кээп ап болур:

Тыванын республиканын СПИД болгаш халдавырлыг аарыгларга удур демисел чорудар тову. Адрези:Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу-128А. База Монгун-тайга кожуунун топ эмнелгезинге процедурный кабинетке келгеш дужаап болур. Адрези: Саны-Шири кудумчузу-56.

« Бузурел телефоннары»-8(39422)5-30-80; 5-21-78; 6-33-68

Санпросветорганизатор: Алдын-оол Ч.М.Возврат к списку

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Тыва
"Монгун-Тайгинская центральная
кожуунная больница"

668020, Республика Тыва,
Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы,
ул. Саны-Шири, д. 56
Телефон: +7 (3945)12-24-36