668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы, ул. Саны-Шири, д. 56

+7 (3945)12-24-36

E-mail: mongun-taiga_ckb@mail.ru

05.12.2019

ВИЧ СПИД - биле холбашкан нарын айтырыг бистин Монгун-Тайга кожуунувуста база чидии-биле тургустунуп турар


СПИД - (синдром приобретенного иммунодефицита)-аарыгнын солгу чадазы. Кижинин иммунуг системазы узуткаттынган, ынчангаш организм бодун кандыг-даа аарыгдан камгалап шыдавас апаар болгаш аарыг кижи хензиг чывактан олуп каап болур. Амгы уеде ВИЧ инфекция дээрге –кижинин иммунодефицидинин вирузу, азы ВИЧ организмче кире бергеш, кижинин иммунуг системазын урегдеп эгелээр. Аарыгнын СПИД чадазынга чеде бээринге 8-10 чылдан эвээш эвес уе негеттинер. Ол уеге чедир аарыг кижи кадык шинчилгезин оксунмас, харын-даа бодун аарый берген деп безин карасывайн чуртап болур. Ынчангаш боду безин билбейн вирусту оске улуска шышпырып каарынын аайыылы улуг болур.

Эмнээшкин аргалары ВИЧ-инфекциялыг кижинин кадыкшылын хой-хой чылдарда быжыглап, назынын узадып каар болу берген. Ынчалза-даа ВИЧ/СПИД эмнээшкини–нарын болгаш холчок аар ортектиг ажыл болуп турар. ВИЧ ифекциядан шуут узе эмнеп каап болур эм амгы хуннерге чедир тывылбаан.

ВИЧ чугле уш орук-биле кижиге чыпшынар

 • Эр-херээжен харылзаа. Аарыг камгалал чок харылзаа уезинде чыпшына берип болур;
 • Хан. Хан-дамырже арыглатынмаан инелер, шприцтер дамчыштыр инфекция шургуп кире берип болур;
 • Ие-чаш. ВИЧ инфекциялыг херээжен кижи саатыг турган уезинде, божуп турар уезинде база эмзирип тургаш, инфекцияны чаш толунге чышпырып каап болур.

Кижи бодун боду камгалап шыдаар:

 • Бир эвес душ бооп эр-херээжен харылзаалардан чайлап чоруур болза;
 • Бир эвес кандыг-даа таварылгаларда чугле стерилизация эрткен эмчи херекселдерин, шприцтерин, инелерни ажыглаар болза;
 • Бир эвес ол наркотиктиг будумелдер ажыглавас болза;
 • Бир эвес сексуалдыг харылзаа бурузунге презерватив ажыглап турар болза, ВИЧ инфекция чыпшырып алыр айыылдан бодун камгалап турары ол болур.
 • Кым-биле, кандыг кижи-биле эр-кыс харылзаа тудары айыылдыг азы айыыл чок болурун баш бурунгаар билип кары кажан-даа болдунмас. Ынчангаш «мээн-биле ындыг чуве черле болбас» деп ынанган херээ чок.

ВИЧ дараазында таварылгаларда кижиге чышпынмас болур

 • карак чажы, чара, дер, сидик, чодул уезинде чаштаан чара дамчыштыр.
 • курт-кымыскаяк, ымыраа-сээк ызырганда, дириг амытанар,куштар дамчыштыр.
 • ажылга азы бажынга ажыглаар дериг-херекселдер таварыштыр
 • баняга, бассейнге, саунага, туалетке.
 • анаа амыдыралга, оран–сава иштинге ВИЧ чышпынмас!

ВИЧ илередир тест

ВИЧ бар чогунун дугайында тодаргай харыыны чугле эмчи анализи берип болур. Ол харыы дораан болдунмас. Вирустун бар чогун барымдаалап тургаш, тодарадыр. Антителолар дээрге организимче кире берген инфекция-биле демисежирин оралдажып, иммунуг системанын ажылдап ундургени тускай белоктар болур. А УК антителолар колдуу–ла аарыг чышпынган соонда 3-6 ай эрткенде коступ келир.

ВИЧ/СПИД-тин бар-чогун илередир анонимниг халас шилчилгени каяа эртип ап болурул?

Тыванын республиканын СПИД болгаш халдавырлыг аарыгларга удур демисел чорудар тову.

Кыыл хоорай, Калинин кудумчузу-128А, Оюн-Курседи кудумчузу-159А.

Монгун-Тайга кожуунун топ эмнелгези Процедурлыг кабинет, Саны-Шири-56.

Бузурелдиг телефону-83945165161; -6-30-02; 6-34-21.

Санпросветорганизатор: Алдын-оол Ч. М.

Возврат к списку

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Тыва
"Монгун-Тайгинская центральная
кожуунная больница"

668020, Республика Тыва,
Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы,
ул. Саны-Шири, д. 56
Телефон: +7 (3945)12-24-36