668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы, ул. Саны-Шири, д. 56

Колл-центр по COVID-19: 8-913-357-92-99

+7 (3945)12-24-36

E-mail: mongun-taiga_ckb@mail.ru

27.11.2018

Шын чемненири - кадык болурунун кол негелдези.


Улуг улустун шын чемнениринин дугайында.

Кадык- чаагай амыдыралдын бир чугула кол кезээ – шын чемненири болур. Кижинин мага-бодунун камгаланыр кужунбыжыктырарынга, эртир семириирин, ижин- шойунду, чурек –дамыр аарыгларын баш бурунгаар болдурбас дизе база эртежик-ле кырый бербес кылдыр камгалаар чугула хемчег- кадык, шын кылдыр чемненири.

Улуг улустун шын чемнениринин дугайында.

Кадык- чаагай амыдыралдын бир чугула кол кезээ – шын чемненири болур. Кижинин мага-бодунун камгаланыр кужунбыжыктырарынга, эртир семириирин, ижин- шойунду, чурек –дамыр аарыгларын баш бурунгаар болдурбас дизе база эртежик-ле кырый бербес кылдыр камгалаар чугула хемчег- кадык, шын кылдыр чемненири.

Шын чеиненири кандыг-даа назылыг кижилерге чугула, ынчангаш Силерни бодунарнын канчалдыр чемненип  турарынарже чогуур кичээнгейден салып, шын, кадык чемнениринин дурумнерин сагыырынче кыйгырып тур бис.

Кадык, шын чемнениринин кол дурумнери.

 1. Силернин чип турар чеминернин энергия талазы-биле унези мага-бодунарнын негелдезинге дугжуп турар болур ужурлуг. Чем чивейн, аштаары-даа, хемчээлин эртир чемненири-даа бир домей хораны чедирип болур.
 2. Силернин чип турар чеминер бурун-четче амыдыралды чорударынга чугула херек витаминнер болгашмикроэлементилер-биле долдунган турар ужурлуг.

Суттен кылган чем, балык болгаш нога-чимис аймаа чугле бичи уругларга эвес, а улуг улуска база ажыктыг болурун утпанар.

Эмин эртир хой чигирзиг, устуг азы ыштаан чем аймаа мага-ботта будумелдер эргилдезинге улуг хажыдыышкыннарга чедирип болур.

Шын чемнениринче 10 базым.

 1. Хун-буруде чип турар чеминерни янзы-буру кылдыр тургузарын кызыдынар.
 2. Мага-блдунар дензизин доктаамал хыналдага тудуп, ону ол-бо талаже оскертири-биле чемнин талазы-биле унезин, куш чарыгдап шимченирин эде коор арганы ажыглаар.
 3. Чем чииринин санын 4-5 удаа кылдырковудеткеш, чемнин хемчээлин эвээжедирин кызыдынар.
 4. Оожум чемненирин кызыдынар, далажып, кылаштап чорааш ченменменер.
 5. Кандыг –бир хоралыг чемден хенертен ойталаарын болбурбанар, чип турар чеминерни чоорту оскертинер.
 6. Чип турар чеминерже клетчатка-биле байлак аъш-чемни хойну кииринер: нога-чимис, хлеб, оске-даа тара аймаа болгаш крупалар.
 7. Ус-чаг аймаан чиирин эвээжединер, аргалыг болза, чоортуус болгаш чагнын арыг хевирлеринден шуут ойталап кааптынар.
 8. Арыг чигирни чемге ажыглаарын эвээжединер.
 9. Чемге дус ажыглаарын кызыгаарладынар.
 10. Аргалыг-ла болза, арага аймаан ижеринден ойталап чорунар.

Санпросветорганизатор: Алдын-оол Чинчи Михайловна

Шын чемненири- кадык болурунун кол негелдези.

Улуг улустун шын чемнениринин дугайында.

Кадык- чаагай амыдыралдын бир чугула кол кезээ – шын чемненири болур. Кижинин мага-бодунун камгаланыр кужунбыжыктырарынга, эртир семириирин, ижин- шойунду, чурек –дамыр аарыгларын баш бурунгаар болдурбас дизе база эртежик-ле кырый бербес кылдыр камгалаар чугула хемчег- кадык, шын кылдыр чемненири.

Шын чеиненири кандыг-даа назылыг кижилерге чугула, ынчангаш Силерни бодунарнын канчалдыр чемненип турарынарже чогуур кичээнгейден салып, шын, кадык чемнениринин дурумнерин сагыырынче кыйгырып тур бис.

Кадык, шын чемнениринин кол дурумнери.

 1. Силернин чип турар чеминернин энергия талазы-биле унези мага-бодунарнын негелдезинге дугжуп турар болур ужурлуг. Чем чивейн, аштаары-даа, хемчээлин эртир чемненири-даа бир домей хораны чедирип болур.
 2. Силернин чип турар чеминер бурун-четче амыдыралды чорударынга чугула херек витаминнер болгашмикроэлементилер-биле долдунган турар ужурлуг.

Суттен кылган чем, балык болгаш нога-чимис аймаа чугле бичи уругларга эвес, а улуг улуска база ажыктыг болурун утпанар.

Эмин эртир хой чигирзиг, устуг азы ыштаан чем аймаа мага-ботта будумелдер эргилдезинге улуг хажыдыышкыннарга чедирип болур.

Шын чемнениринче 10 базым.

 1. Хун-буруде чип турар чеминерни янзы-буру кылдыр тургузарын кызыдынар.
 2. Мага-блдунар дензизин доктаамал хыналдага тудуп, ону ол-бо талаже оскертири-биле чемнин талазы-биле унезин, куш чарыгдап шимченирин эде коор арганы ажыглаар.
 3. Чем чииринин санын 4-5 удаа кылдырковудеткеш, чемнин хемчээлин эвээжедирин кызыдынар.
 4. Оожум чемненирин кызыдынар, далажып, кылаштап чорааш ченменменер.
 5. Кандыг –бир хоралыг чемден хенертен ойталаарын болбурбанар, чип турар чеминерни чоорту оскертинер.
 6. Чип турар чеминерже клетчатка-биле байлак аъш-чемни хойну кииринер: нога-чимис, хлеб, оске-даа тара аймаа болгаш крупалар.
 7. Ус-чаг аймаан чиирин эвээжединер, аргалыг болза, чоортуус болгаш чагнын арыг хевирлеринден шуут ойталап кааптынар.
 8. Арыг чигирни чемге ажыглаарын эвээжединер.
 9. Чемге дус ажыглаарын кызыгаарладынар.
 10. Аргалыг-ла болза, арага аймаан ижеринден ойталап чорунар.

Санпросветорганизатор: Алдын-оол Чинчи Михайловна

Возврат к списку

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Тыва
"Монгун-Тайгинская центральная
кожуунная больница"

668020, Республика Тыва,
Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы,
ул. Саны-Шири, д. 56
Телефон: +7 (3945)12-24-36