668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы, ул. Саны-Шири, д. 56

+7 (3945)12-24-36

E-mail: mongun-taiga_ckb@mail.ru

25.03.2020

«КОРОНАВИРУСТАН» ГРИППТЕН КАМГАЛАЛ-КИЖИ БУРУЗУНУН УЛУГ ХАРЫЫСАЛГАЗЫ


КОРОНАВИРУС деп коргунчуг халдавырылыг аарыг делегейнин улуг чутрттарында тарап,улуг айыылды тургузуп турар.Баш бурунгаар аарыгны тодараткаш эмнеп-даа турар болза,аарыгдан камгаланмас болза,катап база аарый берип болур дээрзин тодараткан.Ада-иелер болгаш чаш уруглар-биле тайылбыр ажылды чорудары –биле бо профилактиктиг материалды белеткээн.

Ажы-тол,ада-иелер арыг-силигни сагып,чугула херек чок болза,ылынгыя Россиянын хоорайларынче,даштыкы чуртттарже чорук-херек кылып чурттан унмезин сагындырып тур бис.

Чаа коронавирус инфекциязынын (COVID-19) демдектери сезоннуг грипп аарыыынын демдектери-биле колдуу-ла домей:

 • эът-кеш изидер,
 • шынганнар аарыыр,
 • баш аартыыр;
 • хоон булгандырар ;
 • мага-бот албаарап-сулараар;
 • куску келдиртир;
 • тыныш бачыдаар;
 • ижин аартыр.

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯЗЫНГА УДУР ПРОФИЛАКТИКАГА КИЖИНИН КЫЛЫР УЖУРЛУГ ЧЕДИ БАЗЫМНАРЫ:

 1. Чугула херек чокта хой-ниити черлеринче баарын шегленер,ол дээрге:садыг топтери,хой-ниити чыылган оюн –тоглаалыг ,спортчу маргылдаалар болган черлер.
 2. Хой чон чыылган черлерге чангыс катап ажыглаар аас-думчуктун эмчи маскалырын кединер,ол маскаларны 2-3 шак болгаш-ла солуурун утпанар.
 3. Чодул-какылыг, азырып –бышкырган ,грипп дегген байдалдыг кижилер-биле аранар дыка чоок кылдыр чугаалажып,харылзашпанар.
 4. Дашкаартан келгештин холдарынарны саваннап тургаш чуннунар,кудумчуга чорааштын танывас-билбезинер кижилер-биле чугаа кылбанар.
 5. Ажыглап турарынар телефонунарны,оргтехниканарны арты-мурнундан дезинфекция херекселдери-биле аштанар.
 6. Таныжар-билчир улустарынарга ужуражып келгештин,аргалыг болза хол тутчуп мендилежирин,куспактанчырын кызыгаарланар.
 7. Арыгланып-чунганда чугле бодунарнын чоттунар аржыылдарынарны ,диш чуур щеткаларны ажыгланар.

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯЗЫ КАРАЗЫТТЫНЫП КЕЛЗЕ САГЫЫР УЖУРЛУГ ДУРУМНЕР!

 1. Бажынынардан унменер!
 2. Бир эвес кадыыннар байдалы улам дорайтап келзе,дораан-на эмчи дузазын кыйгырынар.Соолгу 2 неделянын тургузунда четкен-барган черлеринерни,кымнар-биле чоок харылзаалыг турганынарны эмчиге чугаалап беринер.
 3. Кадык кижилер-биле ,ылангыя назылап кыраан болгаш хоочурап аарып чоруур кижилер-биле чоок кылдыр харылзаа тударын шегленер.
 4. Чодуруп азы азырып турган уеде чангыс катап ажыглаар салфеткаларны база думчук аржыылдарын ажыгланар,бир эвес бо чуулдерни боттарынарга ап чорбаан уеде,шенээнернин иштии талазын аас-думчук дуй тударынга ажыгланар.
 5. Чугле боттарынарга хамааржыр арыг-шеверлениринге болгаш чемнениринерде ажыглаар херекселдерлиг болунар.
 6. Чурттап турар оран-саваннарны дезинфекция кылыр херекселдерни ажыглап тургаштын аштап-арыгланар.

Удаа-дараа агаарладырын утпанар.

Возврат к списку

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Тыва
"Монгун-Тайгинская центральная
кожуунная больница"

668020, Республика Тыва,
Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы,
ул. Саны-Шири, д. 56
Телефон: +7 (3945)12-24-36